รายการโครงการสำหรับลงทะเบียนเกียรติบัตรออนไลน์

ลำดับ ลงทะเบียน ตรวจสอบ โครงการ วันที่ กลุ่ม/หน่วย เกียรติบัตร
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-obec) และข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (กสศ.) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 28 ต.ค. 64 -
29 ต.ค. 64
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2 วิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-obec) และข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (กสศ.) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 28 ต.ค. 64 -
29 ต.ค. 64
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร